VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB PLATNÝCH OD 1. 1. 2016

Kontaktní údaje

Název: Radek Bašta – Lenory photo
Sídlo: Kunratická 2867, 470 05, Česká Lípa
IČ: 68982321
Telefon:   +420 724 161 587
Email: lenka@lenory.cz
Provozovna:  U Spojů 2675, 470 01, Česká Lípa
Provozní doba: dle objednání

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Česká Lípa

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen VOP), stanovují a upravují práva a povinnosti na základě vzniklé smlouvy o dílo mezi Radkem Baštou – Lenory photo, IČ: 68982321, sídlem Kunratická 2867, 47005 Česká Lípa (dále jen zhotovitel) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen objednatel).

Odchylná ujednání obsažená přímo ve smlouvě, ceníku, či obecných specifikacích mají přednost před ustanoveními  těchto obchodních podmínek.

VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a obojí je vyhotoveno v českém jazyce.

Aktuální nabídka služeb a jejich cen je uvedena v provozovně U spojů 2675 Česká Lípa a dále na internetových stránkách lenory.cz

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A SLUŽBY

K uzavření smlouvy dochází (může dojít) na základě osobní, telefonické,  elektronické  či písemné objednávky objednatelem u poskytovatele; prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových  stránkách www.lenory.cz a to okamžikem  potvrzení objednávky poskytovatelem  na uvedený kontakt objednatele.

Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem a objednavatelem, který je způsobilý k právním úkonům dle českého právního řádu.

 Poskytovatel  je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje objednatele, není učiněna v souladu s uvedenými VOP a platnou nabídkou služeb poskytovatele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a tehdy, pokud by jejím splněním poskytovatel porušil platné právní předpisy a jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelná s filozofií  poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily  smlouvu o dílo (včetně VOP).

 1. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smlouva o dílo u služby svatba je platná po připsání rezervačního poplatku na účet poskytovatele. Rezervační poplatek bude odečten z celkové ceny zvolené služby.

Objednatel hradí cenu za služby v hotovosti v den fotografování, nebo na účet poskytovatele do 5 pracovních dní po skončení fotografování, dle platného ceníku v den uzavření smlouvy o dílo.

Část ceny za službu, která překročila původní, předem dohodnutou cenu, objednatel uhradí v den převzetí zpracované zakázky dle platného ceníku.

Cenu za služby, rezervační poplatek  a případné náklady spojené s dodáním zakázky dle smlouvy o dílo lze uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 1. v hotovosti na provozovně v České Lípě
 2. bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č.ú. : 115-9644460257/0100 u Komerční banky (dále jen účet poskytovatele) společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím

Při bezhotovostní platbě je cena za službu splatná do 14 dnů od zhotovení zakázky. Závazek objednatele je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Společně s částkou za poskytnuté služby je objednavatel povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je poskytnutí fotografických služeb včetně následného zpracování, retuší a tisku dle smlouvy o dílo.

Zpracovávají se pouze fotografie vybrané objednatelem, které jsou umístěny v jeho vlastní galerii chráněné heslem na internetových stránkách www.fotobanka.lenory.cz. Náhledy fotografií jsou bez jakýchkoli úprav, jsou opatřeny vodotiskem a slouží pouze jako náhledy, se kterými je zakázáno jakkoli manipulovat (skenovat pořizovat kopie, atd.).

Neretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnění a objednateli se neposkytují.

RAW formát fotografii není součástí smlouvy o dílo a objednateli se neposkytuje není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel zpracuje zakázku v kvalitě dle nabídky a náhledů fotografií publikovaných na internetových stránkách poskytovatele www.lenory.cz,  nejsou-li smlouvou o dílo specifikovány jiné požadavky objednatele.

Uzavřením smlouvy o dílo a vyjádřením souhlasu s těmito VOP, dává objednavatel svolení poskytovateli využívat vybrané fotografie objednatele za účelem jejich zpracování.

Poskytovatel si vyhrazuje právo pro bezplatné využití vybraných fotografií pro svoji prezentaci na  svých internetových stránkách www.lenory.cz a na facebooku photo-lenory, jako ukázku své práce pokud objednavatel neprojeví nesouhlas s publikováním.

Poskytovatel dodá objednavateli zpracovanou zakázku v přiměřené době, v závislosti na velikosti zakázky a množství prováděných úprav.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit termín a čas objednaného fotografování, oznámením objednavateli na uvedený kontakt, v závislosti na okolnostech vyšší moci, které by měli vliv na průběh fotografování.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

Objednatel může projevit nesouhlas s publikováním fotografii na internetových stránkách a facebooku poskytovatele, a může požádat o odstranění publikovaných fotografii z prezentace poskytovatele.

Při fotografování musí objednatel v den fotografování prokázat věk vyšší než 18 let, v opačném případě musí mít písemný souhlas zákonného zástupce , kde bude uvedeno jméno a příjmení nezletilého, rok narození, Jméno a příjmení zákonného zástupce, Adresa, telefonický kontakt, datum a podpis zákonného zástupce dítěte.

Objednatel nabývá vlastnického práva dnem zaplacení zakázky pro soukromé nekomerční využití.

Pro komerční využití fotografií musí být objednavatel požádat poskytovatele o udělení licenční smlouvy pro užití díla, kde budou stanoveny podmínky užití.

 Použije – li objednavatel fotografie  pro komerční účely nebo poskytne tyto fotografie třetím stranám  bez licenční smlouvy, náleží poskytovateli smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč za každou použitou fotografii.

 Objednatel souhlasí s uchováváním a archivací všech vzniklých fotografií zakázky na datových nosičích.

 1. PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY

Osobně na provozovně v České Lípě

V případě požadavku objednavatele na jiný způsob dopravy, nese objednavatel veškerá rizika a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Žádá – li objednavatel dodat zboží na jiné místo určení, je povinen při dodání zakázku převzít. Nepřevezme-li objednatel zakázku při dodání, je poskytovatel oprávněn požadovat poplatek nebo navýšení dobírky  za nový pokus o doručení viz. ceník a objednavatel je povinen tuto částku uhradit.

Při převzetí zakázky od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zakázky. V případě shledaných závad je povinen toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel souhlasí se zasíláním informací o službách poskytovaných zhotovitelem na email objednatele.

Poskytovatel nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám.

 1. REKLAMACE

Reklamaci uplatňuje objednatel písemně neprodleně po zjištění vad, nejdéle do 30 dnů od převzetí zakázky.

Objednatel je povinen bezodkladně vrátit celou zakázku s průvodním dopisem kde uvede o jaké závady ve zpracování  jde, uvede kontakt, na kterém bude probíhat komunikace o reklamaci.

Poskytovatel do 10 dnů od doručení reklamace posoudí oprávněnost reklamace a seznámí objednatele s návrhem na nápravu vad.

Reklamaci na poškození zásilky doručovatelem uplatňuje objednatel u doručovatele zakázky.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

Při odstoupení od smlouvy o dílo objednatelem se rezervační poplatek nevrací.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavřením smlouvy o dílo dle těchto VOP odesláním objednávky, zaplacením rezervačního poplatku, účastí na focení objednatel  potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou poskytovatele, včetně kvality díla a  tyto přijímá.

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto VOP a reklamační řád poskytovatele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2016

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.